kupony rabatowe

Super promocje


Ostatnie Gazetki

Ostatnie artykuły

Tags©

Gazetka IKEA

Konkursy w marketach

Logowanie

Meta Tags

ulotki promocyjne makro promocje lidl promocje biedronka promocje kaufland promocje auchan promocje tescopromocje gazetki lidl gazetki biedronka gazetki tesco promocyjne ulotki ulotki lidl ulotki tesco ulotki kaufland ulotki biedronka promocje tanie zakupy ulotki agd rtv markety hipermarkety

Stat


.

Tags - gazetka intermarche

All Tags
konkurs intermarche

Gazetka intermarche

konkurs w intermarche konkurs organizowany przez sklep intermarche z okazji 14 urodzin sklepu. Zapraszamy do zapoznania sie z trescia ponizszego baneru. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ „14 URODZINY INTERMARCHE” POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą „14 Urodziny Intermarche”. 2 Organizatorem loterii promocyjnej jest Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń („Organizator”). § 3 Loteria promocyjna urządzana jest na terenie całej Polski w 168-ciu sklepach sieci Intermarche, których lista stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu („Sklepy”). § 4 Niniejsza Loteria promocyjna jest urządzana na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Toruniu. § 5 Dane osobowe uczestników loterii będą pobierane oraz przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) w celach przeprowadzenia Loterii. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej loterii promocyjnej jest - w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy – SCA PR POLSKA Sp. z o.o., ul. Janikowska 33, 61-070 Poznań. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii i wydania nagród. § 6 Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora loterii na wygrane wynosi 615.787,20 zł brutto. § 7 Loteria rozpoczyna się dnia 6 października 2011 roku i ostatecznie kończy w dniu 31 grudnia 2011 roku. UCZESTNICY LOTERII I JEJ PRZEBIEG § 8 1. Sprzedażą promocyjną objęte są wszystkie towary i usługi dostępne w Sklepach, o których mowa w par 3 Regulaminu. 2. Sprzedaż towarów uprawniających do udziału w loterii prowadzone będzie w terminie od dnia 6 października 2011 roku do dnia 25 października 2011 roku do godz. 18:00. 3. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, może być każda osoba fizyczna, która w terminie określonym w pkt 2 niniejszego paragrafu w dowolnym Sklepie: a.dokonała jednorazowej (na jednym dowodzie zakupu) transakcji zakupu/zakupów towarów/usług, której suma wynosi co najmniej 40 zł brutto („Zakup promocyjny“), b.odebrała Kupon promocyjny w kasie, bezpośrednio po dokonaniu Zakupu promocyjnego, c.prawidłowo wypełniła Kupon, tj. czytelnie wpisała swoje dane osobowe (imię i nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu, który zostanie wykorzystany wyłącznie w celu powiadomienia o ewentualnej wygranej zgodnie z trybem par 11 pkt 2 regulaminu d.wrzuciła do urny promocyjnej wypełniony Kupon. 4. Kupony wydawane będą w kasie bezpośrednio po zapłacie za zakupiony towar. W przypadku, gdy Uczestnik dokonał jednorazowego zakupu za wielokrotność kwoty 40 zł, wówczas przysługuje mu prawo do odbioru odpowiedniej liczby Kuponów, według zasady, iż pełne 40 zł wydane na Zakup promocyjny to jeden Kupon. Po odejściu od kasy, Uczestnik nie ma prawa do otrzymania Kuponu. Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginał dowodu Zakupu promocyjnego w trakcie trwania Loterii w celu potwierdzenia prawa do ewentualnej nagrody. 5. Urny promocyjne wystawione będą na ternie Sklepów w dniach od 6 października 2011 roku do dnia 25 października 2011 roku z wyłączeniem przerw koniecznych na przeprowadzenie losowań, które trwać będą do 30 minut. W trakcie tych przerw przeznaczonych na losowanie wrzucanie Kuponów nie będzie możliwe. 6. W loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Sklepów. § 9 1. W Loterii przewidziano następujące nagrody: a. żelazko o wartości 137,76 zł brutto - 672 nagród o łącznej wartości 92.574,72 zł brutto, b.czajnik o wartości 129,15 zł brutto - 672 nagród o łącznej wartości 86.788,80 zł brutto, c. robot kuchenny o wartości 172,20 zł brutto – 672 nagród o łącznej wartości 115.718,40 zł brutto, d. mikser o wartości 134,07 zł brutto - 672 nagród o łącznej wartości 90.095,04 zł brutto, e. grill o wartości 343,17 zł brutto - 672 nagród o łącznej wartości 230.610,24 zł brutto. 2. Łączna wartość puli nagród w loterii wynosi łącznie 615.787,20 zł brutto. 3. Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez zwycięzcę. Nagrody rzeczowe posiadają gwarancję producenta. § 10 1. Losowania nagród odbywać się będą we wszystkich Sklepach, codziennie w dniach od 6 października 2011 roku do dnia 25 października 2011 roku. Losowania rozpoczną się: a. od poniedziałku do soboty o godz. 18.00 (nie później niż o 18.30), b.w niedzielę o godz. 15.00 (nie później niż o 15.30). W danym losowaniu w Sklepie będą brały udział wszystkie Kupony wrzucone do urny w Sklepie, w którym odbywa się losowanie od momentu otwarcia urny bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego losowania do momentu zamknięcia urny w dniu losowania. 2. W każdym Sklepie zostaną rozlosowane następujące nagrody: a. w każdym dniu w terminie od 6 października 2011 roku do 9 października 2011 roku rozlosowana zostanie jedna nagroda w postaci czajnika, b. w każdym dniu w terminie od 10 października 2011 roku do 13 października 2011 roku rozlosowana zostanie jedna nagroda w postaci miksera, c. w każdym dniu w terminie od 14 października 2011 roku do 17 października 2011 roku rozlosowana zostanie jedna nagroda w postaci żelazka, d. w każdym dniu w terminie od 18 października 2011 roku do 21 października 2011 roku rozlosowana zostanie jedna nagroda w postaci robota kuchennego, e. w każdym dniu w terminie od 22 października 2011 roku do 25 października 2011 roku rozlosowana zostanie jedna nagroda w postaci grilla. 3. Wszystkie losowania będą odbywały się publicznie. Po wylosowaniu Kuponu Komisja dokona ich weryfikacji zgodnie z par 8 pkt 2 oraz 3 b regulaminu oraz pkt 5 niniejszego paragrafu. Losowanie będzie prowadzone do momentu wylosowania poprawnego Kuponu. 4. Raz wylosowany Kupon nie bierze udziału w dalszym losowaniu. Dodatkowo po wylosowaniu zwycięskich Kuponów, Komisja wylosuje Kupony rezerwowe – po jednym Kuponie rezerwowym na każdą z nagród. Dane osobowe na wylosowanym Kuponie rezerwowym nie mogą być tożsame z danymi na zwycięskim Kuponie. 5. Weryfikacja Kuponu odbędzie się w następujący sposób: za nieprawidłowe zostaną uznane Kupony kserowane, przepisane i/lub powielone jakąkolwiek inną techniką. Takie Kupony nie stanowią podstawy przyznania którejkolwiek z nagród uczestnikowi loterii. § 11 1. Wyniki losowań w postaci listy zawierającej imiona i nazwiska, miejscowości Laureatów zostaną wywieszone na terenie Sklepów do dnia 10 listopada 2011 roku. 2. Osoby, których dane widnieją na zwycięskim Kuponie zostaną powiadomione o wygranej telefonicznie w ciągu 3 dni od danego losowania. Organizator wykona maksymalnie 3 próby połączenia z każdą z wylosowanych osób. Koszt rozmowy telefonicznej ponosi Organizator. 3. Przez nieudaną próbę połączenia z Uczestnikiem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny). 4. Osoby, które zostały powiadomione o wygranej są zobowiązane do dnia 07.11.2011 roku zgłosić się do Sklepu, w którym Uczestnik wrzucił zwycięski Kupon i okazać dowód zakupu. Dowód zakupu musi dotyczyć zakupu promocyjnego dokonanego w Sklepie, w którym odbyło się losowanie oraz dokonanego od dnia 6 października 2011 roku do dnia losowania. W przypadku, gdy okazany dowód zakupu dotyczy dnia losowania, zostanie on uznany, jako prawidłowy, wyłącznie w przypadku, gdy godzina dokonania zakupu nie jest późniejsza niż godzina losowania. Spełnienie tego warunku jest jednoznaczne z uzyskaniem prawa do nagrody. 5. W przypadku, gdy któryś z wylosowanych osób nie spełni warunków określonych w pkt 4 niniejszego paragrafu, lub zaistnieją okoliczności określone w pkt 3 niniejszego paragrafu, wówczas nastąpi weryfikacja prawa do nagrody osoby widniejącej na Kuponie rezerwowym, który przynależy do danej nagrody. 6. Osoby, których dane widnieją na Kuponie rezerwowym zostaną powiadomione o wygranej telefonicznie do dnia 10.11.2011 roku. Organizator wykona maksymalnie 3 próby połączenia z każdą z osób rezerwowych. 7. Osoby, które zostały powiadomione o wygranej są zobowiązane do dnia 20.11.2011 roku zgłosić się do Sklepu, w którym Uczestnik wrzucił zwycięski Kupon i okazać dowód zakupu, zgodnie z pkt 4. Spełnienie tego warunku jest jednoznaczne z uzyskaniem prawa do nagrody. 8. W przypadku, gdy osoba rezerwowa nie spełni warunku określonego w pkt 7 niniejszego paragrafu, wówczas nagroda nie zostanie wydana i pozostaje do dyspozycji Organizatora. § 12 1. Nagrody będą do odbioru w Sklepie, w którym zostały wylosowane. Nagrody mogą być odbierane najpóźniej do dnia 20 listopada 2011 roku wyłącznie po spełnieniu warunków określonych w par 11 Regulaminu. Laureat pisemnie kwituje odbiór nagrody. 2. Nagrody wydawane będą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami). 3. Nieodebrane nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora. § 13 1. Organizator zapewni uczestnikom loterii możliwość zapoznania się z treścią regulaminu loterii, w szczególności regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników loterii w Sklepach oraz w siedzibie Organizatora oraz na www.intermarche.pl. 2. Organizator powołał Wewnętrzną Komisję Nadzoru, zwaną dalej Komisją, która czuwa nad prawidłowością urządzania loterii i wydał regulamin jej działania. W skład Komisji wejdzie osoba posiadająca Świadectwo zawodowe upoważniające do nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii promocyjnej wydane przez Ministra Finansów. 3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają postanowienia niniejszego regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE § 14 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania loterii, najpóźniej do dnia 30 listopada 2011 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby Organizatora. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. 2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA –14 URODZINY INTERMARCHE”. Dopisek nie jest obowiązkowy. 3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2011 roku (włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji). Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w dowolnym sądzie powszechnym. 4. Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne. 5. Roszczenie zgłasza się na piśmie z podaniem w szczególności imienia i nazwiska zgłaszającego, nazwy loterii, z którym jest związane roszczenie oraz wskazania przyczyny uzasadniającej to roszczenie. 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 15 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii. 3. Liczba Kuponów jest ograniczona (2.800.000 sztuk). Kupony będą wydawane do wyczerpania zapasów. Na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540z późn.zm.) zatwierdzam niniejszy regulamin loterii promocyjnej: pod nazwą „14 URODZINY INTERMARCHE” Toruń dn. 2011 roku
Intermarche gazetka najnowsze promocje
Intermarché to sieć supermarketów spożywczo-przemysłowych zlokalizowanych głównie w małych i średnich miejscowościach (od 20 000 do 70 000 mieszkańców). Pierwszy polski Muszkieter działający pod tym szyldem otworzył sklep Intermarché w Zielonej Górze już w 1997. Od tego czasu sieć rozrosła się do prawie 150 obiektów w Polsce intermarche gazetka,intermarche ulotka,intermarche promocje Grupa Muszkieterów mając na uwadze dobro środowiska i społeczności, w których funkcjonują supermarkety Intermarché czy Bricomarché wychodzi z inicjatywą nowych projektów proekologicznych.intermarche ulotka Najbardziej innowacyjnym przedsięwzięciem, które nie ma jeszcze zastosowania w innych sieciach w Polsce jest odzyskiwanie ciepła z instalacji sprzętu chłodniczego w sklepach Intermarché. intermarche gazetka Główną ideą odzysku ciepła z instalacji chłodniczej jest użyteczne wykorzystanie ciepła tzw. odpadowego, które tracone jest bezpowrotnie. Ciepło odzyskiwane w ten sposób wykorzystywane jest do ogrzewania wody sanitarnej oraz budynków sklepowych. System ogranicza zużycie energii o 30%. Aktualnie 4 sklepy Intermarché korzystają z tego typu technologii. Ponadto Grupa Muszkieterów jest w trakcie analizy projektów wykorzystania „zielonej” energii w swoich sklepach. 20% emisji CO2 na świecie, to efekt stosowania oświetlenia. Jesteśmy na etapie poszukiwania najlepszych rozwiązań technologicznych. Interesuje nas wykorzystanie geotermii oraz paneli solarnych.intermarche promocja Przymierzamy się do testów oświetlenia parkingów za pomocą lamp solarnych oraz gruntowych wymienników ciepła, które wspomagają system ogrzewania budynku. Stosując energooszczędne źródła światła redukujemy emisję CO2 i obniżamy koszty energii. W naszych sklepach oprawy w liniach świetlnych posiadają stateczniki elektroniczne, stosujemy świetlówki energooszczędne, coraz częściej T5 o dłuższej żywotności – mówi Marek Feruga, Prezes Grupy Muszkieterów. W ostatnim czasie Grupa Muszkieterów przeprowadziła analizę efektów finansowych i ekologicznych otwarcia drugiego centrum logistycznego Grupy Muszkieterów w Mysłowicach. Magazyn został otwarty we wrześniu 2009 roku co pozwoliło na zestawienie danych w ujęciu rocznym. Dzięki tej inwestycji liczba kilometrów jaką samochody ciężarowe musiały wykonać dostarczając towar do sklepów zmniejszyła się o 330 tys. Tym samym zużycie paliwa spadło o 107 tys. litrów co przełożyło się na oszczędność w wysokości ponad 500 tys. zł. Pozwoliło to na ograniczenie emisji CO2 do atmosfery o ponad 6 ton. Grupa Muszkieterów otwarta jest na nowe technologie i rozwiązania proekologiczne. Poszukujemy projektów, które będą podnosić efektywność energetyczną, optymalizować koszty i pozytywnie wpływać na środowisko – dodaje Marek Feruga. Informacje o Grupie Muszkieterów w Polsce Grupa Muszkieterów jest zrzeszeniem ponad 185 niezależnych polskich przedsiębiorców, zarządzających supermarketami spożywczymi Intermarché oraz supermarketami typu „dom i ogród” Bricomarché. Sieć handlowa Grupy Muszkieterów licząca obecnie 167 supermarketów Intermarché oraz 76 sklepów Bricomarché jest pod względem obrotów największą grupą franczyzową w Polsce. W 2010 r. jej obroty przekroczyły 3,6 mld zł. Rozwojem obu sieci kieruje spółka ITM Polska. Plany strategiczne Grupy zakładają ekspansję sieci głównie w małych i średnich miejscowościach, o wielkości do 70 000 mieszkańców. Muszkieterowie są obecni w 8 krajach Europy: Polsce, Francji, Belgii, Portugalii i na Bałkanach. W 2009 roku obroty całej Grupy Muszkieterów wyniosły 34 miliardy euro. intermarche promocje Sieć 3 760 sklepów, 3 000 niezależnych przedsiębiorców 130 000 pracowników to liczby wskazujące na wiodącą pozycję Grupy Muszkieterów wśród europejskich sieci handlowych. Jako zrzeszenie niezależnych przedsiębiorców Grupa Muszkieterów jest w Europie liderem wielkiej dystrybucji.
Intermarche gazetka

intermarche gazetka


Gazetka Avans

Gazetki Jysk

Gazetka Intermarche

Gazetki Media Markt

Media Markt promocje


Media Markt promocje

Gazetki RTVeuroAGD

RTV euro AGD promocje


RTV euro AGD promocje

Gazetka Textil Market

Textil Market promocje


Textil Market promocje
Wygenerowano w sekund: 0.05
2,038,262 unikalne wizyty